Socialt ansvar

Socialt ansvar

Helvar främjar en hållbar utveckling

Helvar främjar hållbar utveckling genom hela försörjningskedjan, handlar i enlighet med god affärsetik och respekterar mänsklig värdighet i sin verksamhet.

          

HELVAR UPPFÖRANDEKOD

Helvar har förbundit sig att agera rättvist och integritet gentemot sina intressenter. Alla tillämpliga lagar och förordningar identifieras och följs av Helvar. Helvars ledningsgrupp har godkänt denna uppförandekod. Uppförandekoden delas av hela företaget och medarbetarna har förbundit sig att följa den.

 

Miljön

Produktionen i Helvars fabriker utförs på en nivå som respekterar miljöaspekter, inklusive energiförbrukning, avfallshantering och hantering av kemikalier. Helvar har ett ISO14001-certifierat miljöledningssystem. Alla tillämpliga rättsliga krav följs och nödvändiga åtgärder implementeras. Materialet i Helvars produkter är i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. Kundernas krav gällande information om farliga ämnen identifieras och meddelas i förekommande fall.

 

Hälsa och säkerhet

Helvars uppförandekod

Helvar anser att en säker och hälsosam arbetsmiljö förbättrar produkternas kvalitet, jämnhet i produktionen och medarbetarnas moral. Helvar gör sitt yttersta - med hänsyn till rimlighet och genomförbarhet - för att:

  • Skydda anställda och kontraktsanställdas hälsa och säkerhet, samt minimera ogynnsamma arbetsvillkor
  • Implementera hälsosamma och säkra arbetsmetoder för att förebygga skador, sjukdom och skada på egendom
  • Minimera yrkesmässig exponering av potentiellt farliga material och osäkra arbetsvillkor genom att upprätthålla lämpliga säkerhetssystem och effektiva kontroller
  • Implementera ett program som är inriktat på de förväntade nödsituationer som är mest sannolika
  • Utbilda chefer och medarbetare för att säkerställa ett fortsatt engagemang i den egna och medarbetarnas hälsa och säkerhet, samt
  • Involvera medarbetare på alla nivåer i hälso- och säkerhetsprogrammet, säkerställa att de tar ansvar för förebyggande av skador och sjukdom

De anställda förses med lämplig och tillräcklig personlig skyddsutrustning om de utsätts för potentiella säkerhetsrisker som inte kan kontrolleras.

 

Arbetskraft

Helvar har förbundit sig att upprätthålla de anställdas mänskliga rättigheter och att behandla dem med värdighet och respekt. Helvar accepterar inte barnarbete som är i strid med ILO:s konventioner 138 och 182.

Helvars anställda har ett fritt val. Under inga omständigheter används tvångsarbete. Ersättningen som utbetalas till Helvars anställda följer alla tillämpliga lönelagar.

Helvar förväntar sig att deras underleverantörer följer och respekterar befintliga lokala krav och regler som rör arbetsförhållanden och val av anställda.

 

Rätten att organisera sig

Helvar erkänner och respekterar sina anställdas frihet att välja om de vill, eller inte vill, associera sig med någon organisation som de själva väljer (inklusive fackföreningar) utan att först fått tillstånd från företaget. Anställningen av en arbetstagare är inte beroende av om han/hon går med i facket, och Helvar kommer inte tvinga en anställd att avstå från fackligt medlemskap. Dessutom är medlemskap i fackförening inte orsak till uppsägning av - eller påverkar på annat sätt negativt - en anställd. Helvar avser inte att störa eller finansiera fackliga organisationer eller vidta andra åtgärder med avsikt att ställa en sådan organisation under Helvars kontroll.

 

Kollektivavtal

Helvar respekterar - inom ramen för lagar, förordningar och rådande arbetskraft- och anställningspraxis - rätten för de anställda att företrädas av fackföreningar och andra arbetstagarorganisationer. Helvar kommer att delta i förhandlingar, antingen för egen räkning eller genom arbetsgivarföreningar, med syftet att nå en överenskommelse om anställningsvillkoren.

 

Diskriminering

Helvar behandlar sina anställda lika vid anställning och i arbetslivet. En persons ålder, kön, religion eller etniska bakgrund får aldrig bli en diskriminerande faktor i något steg under en arbetsrelation med Helvar. Anställda eller arbetssökande utsätts inte för medicinska tester som kan användas på ett diskriminerande sätt.

 

Affärsetik

Helvar förbjuder all form av korruption, utpressning och förskingring i sin verksamhet. Mutor och andra sätt att erhålla otillbörliga fördelar skall inte erbjudas eller accepteras av Helvar.

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×