Miljöansvar

Helvars historia är också historien om att spara energi. Vi har utvecklat viktiga energibesparande lösningar för belysningsbranschen.

Till gagn för miljön

                   

Helvars avancerade
lösningar kan innebära
upp till 80%
energibesparing.

 

Belysningen är den enskilt största energiförbrukaren på kontor. Helvars avancerade lösningar kan ge en energibesparing på upp till 80 % jämfört med traditionella lösningar. Eftersom armaturens temperatur sjunker när ljusstyrkan sänks förbrukar luftkonditioneringen mindre energi.

Detta kan utnyttjas tack vare belysningsstyrning och detektorer som ser till att mängden ljus är korrekt - och endast lyser där det finns användare. Vi utvecklar produkter och tjänster som hjälper människor att spara energi. Följaktligen förbättrar vi även våra egna produktionsmetoder i syfte att göra dem mer miljövänliga.

Från ett miljöperspektiv utvärderar vi regelbundet våra leverantörers och underleverantörers produkter och produktionsmetoder. Dessutom samarbetar vi öppet och nära med myndigheter och kunder i alla miljöfrågor.

 

Miljöinformation för produkter (EPI)

Helvars Environmental Product Information (EPI)-broschyr ger information om olika miljöaspekter på Helvars produkter. Helvar som företag presenteras i korthet. Broschyren inkluderar Helvars miljöpolicy.

Tillämplig EU-lagstiftning finns med, inklusive de viktigaste RoHS-, WEEE- och EuP-direktiven. Miljöfrågor gällande produktion, förpackning och materialinnehåll täcks. Kunder och slutanvändare kan dra nytta av informationen om möjligheterna att spara energi på belysning. Information om strukturen hos, och omhändertagandet av, förbrukade produkter tillhandahålls.

Därmed kan kunderna utveckla lämpliga program för avfallshantering. På så sätt kan återvinningsanläggningar effektivt återvinna materialen i Helvars produkter.

 

WEEE-direktivet

Aktuell information gällande Helvar-produkters överensstämmelse med WEEE (Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning), direktiv 2002/96/EG, finns i vårt WEEE-direktivuttalande.

 

RoHS-direktivet, försäkran om överensstämmelse

Överensstämmelse med RoHS-direktivet (2011/65/EU) är en del av våra produkters EG-försäkran om överensstämmelse.  

 

Helvar REACH-uttalande

Vårt senaste uttalande gällande registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) trädde i kraft den 1 juni 2007. REACH innehåller många krav, såsom registrering av kemikalier, säker användning av kemikalier och överföring av information gällande ämnen i produkter genom leveranskedjan.

 

ECA Declaration of Eligibility

Enhanced Capital Allowance (ECA)-systemet utvecklas av Institutionen för energi och klimatförändringar (DECC) och HM Revenue and Customs och främjas av Carbon Trust.
 

Helvars ISO 9001- och ISO 14001-certifikat återfinns i Företagsdokumentationen.   

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×