Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu

Helvar edistää kestävää kehitystä

Kaikissa tuotantoketjunsa vaiheissa Helvar edistää kestävää kehitystä, toimii hyvän yritysetiikan mukaisesti ja kunnioittaa ihmisarvoa.

          

HELVARIN TOIMINTAPERIAATTEET

Helvar on sitoutunut toimimaan oikeudenmukaisesti ja vilpittömästi sidosryhmiään kohtaan. Helvar seuraa lainsäädännön muutoksia ja noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja ja asetuksia. Helvarin johtoryhmä on hyväksynyt nämä toimintaperiaatteet. Toimintaperiaatteista tiedotetaan yrityksen sisällä, ja henkilöstö on sitoutunut noudattamaan toimintaperiaatteita.

 

Ympäristö

Helvarin tehtaat toimivat ympäristöä huomioonottavalla tavalla mm. energiankulutuksen sekä jätteiden ja kemikaalien käsittelyn suhteen. Helvar Oy Ab:llä on ISO14001-standardin mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Kaikkia soveltuvia lakeja ja asetuksia noudatetaan, ja toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa. 

Helvarin tuotteissä käytettävät materiaalit ovat lakien ja asetusten mukaisia. Haitallisiin aineisiin liittyvät asiakasvaatimukset huomioidaan ja niitä noudatetaan.

 

Terveys ja turvallisuus

social-responsibility.jpg

Helvar tiedostaa turvallisen ja terveellisen työympäristön parantavan tuotteiden laatua, tuotannon sujuvuutta ja työntekijöiden moraalia. Helvar tekee kaikkensa mahdollisuuksiensa mukaan:

  • Minimoidakseen epäsuotuisat työolot, ja suojellakseen omien ja sopimustyöntekijöidensä ja terveyttä ja turvallisuutta
  • Ottaakseen käyttöön turvalliset ja terveelliset työskentelytavat estääkseen vammat, sairaudet ja omaisuusvahingot
  • Minimoidakseen työssä altistumisen mahdollisesti haitallisille materiaaleille ja vaarallisille työoloille ylläpitämällä asianmukaisia turvallisuusjärjestelmiä ja tehokasta valvontaa
  • Noudattaakseen pelastussuunnitelmaa, joka keskittyy odotettavissa oleviin hätätilanteisiin
  • Kouluttaakseen sekä esimiehiä että työntekijöitä varmistaakseen heidän jatkuvan sitoutumisen omaan ja muiden terveyteen ja työturvallisuuteen, ja
  • Toteuttaakseen kaikille työntekijöille terveys- ja turvallisuusohjelmia, ja tehdäkseen selväksi heidän vastuunsa vahinkojen ja sairauksien ennaltaehkäisemisessä.

Työntekijöiden saatavilla on asianmukaisia ja riittäviä henkilökohtaisia suojavarusteita, mikäli he altistuvat mahdollisille vaaroille, joita ei voida hallita.

 

Työvoima

Helvar on sitoutunut noudattamaan työntekijöiden ihmisoikeuksia ja kohtelemaan heitä arvokkaasti ja kunnioittavasti. Helvar ei hyväksy Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksien 138 ja 182 vastaista työtä lapsilla ja nuorilla. Helvarilla työskentelevät työntekijät on vapaasti valittu. Helvar ei missään tapauksessa käytä pakotettua työvoimaa. 

Helvarin työntekijöille maksetaan palkkaa soveltuvan palkkalainsäädännön mukaan. Helvar edellyttää toimittajiensa noudattavan ja kunnioittavan olemassa olevia paikallisia vaatimuksia ja asetuksia, jotka liittyvät työoloihin ja työntekijöiden valintaan.

 

Järjestäytymisoikeus

Helvar huomioi ja kunnioittaa työntekijöidensä vapautta päättää haluavatko he perustaa tai liittyä mihinkään järjestöön (mukaan lukien ammattiliitot) ilman yrityksen lupaa. Työntekijän palkkaaminen ei ole riippuvainen siitä kuuluuko työntekijä ammattiliittoon eikä häntä pyydetä eroamaan ammattiliitosta. Lisäksi, kuuluminen ammattiliittoon ei saa olla syynä työntekijän irtisanomiseen eikä muuten aiheuttaa haittaa työntekijälle. Helvar ei puutu eikä rahoita työntekijäjärjestöjä eikä tarkoituksena ole hallita mitään järjestöä. 

 

Työehtosopimukset ja yhteistoiminta

Helvar kunnioittaa – lakien, asetusten ja vallitsevien työsuhdekäytäntöjen puitteissa – työntekijöidensä oikeutta olla ammattiyhdistysten tai muiden työntekijäjärjestöjen edustamana. Helvar osallistuu neuvotteluihin joko itse tai työnantajajärjestöjen kautta tarkoituksenaan sopia työehdoista.

 

Syrjintä

Helvar kohtelee työntekijöitään tasa-arvoisesti työsuhteissa. Työntekijää ei syrjitä iän, sukupuolen, uskonnon tai etnisen taustan perusteella missään vaiheessa työsuhdetta. Työntekijöitä tai mahdollisia työntekijöitä ei tutkita lääketieteellisesti siten, että tuloksia voitaisiin käyttää syrjinnässä.

 

Liiketoiminnan etiikka

Helvar ei hyväksy minkäänlaista korruptiota, kiristystä tai petollista toimintaa. Helvar ei käytä eikä hyväksy lahjuksia eikä muita väärän edun tavoittelun keinoja

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×